Regulamin Spotkań Klubu Pacjenta

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki realizacji cyklicznych spotkań pn. „Klub Pacjenta” realizowanych przez Fundację „Z sercem do Pacjenta” z siedzibą w Katowicach, a także zasady i warunki uczestnictwa w tych spotkaniach.
 2. Regulacje zawarte w Regulaminie nie naruszają przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Cel edukacyjny spotkań „Klubu Pacjenta”

 1. Organizatorem spotkań w ramach „Klubu Pacjenta” jest Fundacja „Z sercem do Pacjenta” oraz American Heart of Poland S.A.
 2. Celem spotkań jest w szczególności:
  1. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
  2. propagowanie zdrowego trybu życia w szczególności poprzez aktywność fizyczną,
  3. profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych,
  4. promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
  5. propagowanie sportu jako środka terapeutycznego,
 3. ochrona praw pacjenta i edukacja w tym zakresie.
 4. Spotkania będą organizowane na terenie całej Polski.
 5. Spotkania są adresowane do wszystkich pacjentów i członków rodzin (bez ograniczeń wiekowych i zdrowotnych), z szczególnym seniorów, z ich rodzinami na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych, idei zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, walki z nałogami, które negatywnie wpływają na ich zdrowie.
 6. Podczas spotkań Klubu Pacjenta organizowane będą wykłady lekarzy różnych specjalizacji, pielęgniarek i położnych oraz innego personelu medycznego. Ponadto w ramach spotkań możliwe będzie skorzystanie z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami i przeprowadzenie na rzecz uczestników, za ich zgodą, bezpłatnych badań.

3. Forma spotkań „Klubu Pacjenta”

 1. Spotkania „Klubu Pacjenta” będą realizowane w postaci osobistych spotkań i będą przeprowadzone w formie:
 2. wykładów i prezentacji;
 3. indywidualnych rozmów z lekarzami i specjalistami innych dziedzin z obszaru medycyny i nauk pokrewnych (ip.. dietetyk, fizjoterapeuta, psycholog);
 4. bezpłatnych badań (np. pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cukru, analiza składu masy ciała);
 5. plenerowej podczas imprez promujących zdrowy tryb życia.
 6. Spotkania „Klubu Pacjenta” mogą mieć charakter lokalny, regionalny oraz o zasięgu ogólnokrajowym.
 7. W ramach Klubu Pacjenta dopuszcza się również możliwość organizacji konferencji, paneli eksperckictp.tp. dedykowanych decydentom z obszaru zdrowia publicznego, reprezentujących różne aspekty działalności w tej dziedzinie.

4. Wstęp na Spotkania Klubu Pacjenta

  1. Wstęp na teren Spotkania Klubu Pacjenta jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem, po wcześniejszej rejestracji (o ile została uruchomiona).
  2. Odmawia się wstępu na teren Spotkania Klubu Pacjenta osobie:
 1. wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i czasie trwania spotkania może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa wydarzenia;
 2. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową;
 3. która nie poddaje się czynnościom realizowanym przez pracowników służb porządkowych organizatora wydarzenia, tj. w zakresie:
 • legitymowania w celu ustalenia tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagażu i odzieży
 • w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
 1. nie podporządkowuje się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu w którym organizowane jest wydarzenie lub niniejszego regulaminu.
 2. Weryfikacja osób wchodzących na Spotkania Klubu Pacjenta pozostaje w gestii organizatora spotkań realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem podległych mu pracowników oraz służb porządkowych – odpowiednio oznakowanych, w tym w identyfikatory wydane przez organizatora spotkania umieszczone w widocznym miejscu.
 3. Wejście na teren spotkania stanowi jednoczesną zgodę uczestnika na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio ze spotkania prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

4. Prelegenci spotkania „Klubu Pacjenta”

 1. Prelegentami Klubu Pacjenta są w szczególności lekarze i specjaliści innych dziedzin z obszaru medycyny reprezentujący placówki medyczne American Heart of Poland S.A.
 2. Prelegentami mogą być osoby reprezentujące inne instytucje i organy działające w obszarze zdrowia: jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta.
 3. Spotkania organizowane są we współpracy m.in. z:

  – organizacjami działającymi na rzecz osób starszych;
  – organizacjami działającymi na rzecz pacjentów;
  – jednostkami samorządu lokalnego;
  – innymi jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład samorządu lokalnego;
  – stowarzyszeniami.

5. Częstotliwość spotkań „Klubu Pacjenta”

  1. Spotkania Klubu Pacjenta organizowane są cyklicznie w wybranych lokalizacjach. Organizacja spotkania odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem aby informacja o spotkaniu mogła dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.
  2. Organizator spotkań zakłada organizację przynajmniej 3 spotkań rocznie w wybranej lokalizacji.
  3. Z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora ilość cyklicznych spotkań w danej lokalizacji może ulec zmianie. W przypadku dużego zainteresowania spotkaniami, Organizator może zwiększyć ilość spotkań.
  4. Informacja o planowanych spotkaniach wraz z harmonogramem dostępna będzie na stronie Fundacji pod adresem: ahop.pl/fundacja oraz w mediach społecznościowych.

6. Obowiązki uczestnika „Klubu Pacjenta”

 1. Uczestnik spotkania jest obowiązany:
 • 1) przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora,
 • 2) zachowywać się w sposób zgodny z regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na spotkaniu,
 • 3) stosować się do zarządzeń i poleceń służb , w tym służb porządkowych organizatora spotkania.
 1. Ze względów bezpieczeństwa uczestnik może być przy tym zobowiązany do określonego zachowania, w tym do niezwłocznego opuszczenia terenu spotkania.

7. Zakazy , które uczestnik spotkania winien respektować

 1. Zabrania się uczestnikom spotkania wnoszenia i posiadania na spotkaniu:
 2. przedmiotów, które ze względu na swoją istotę lub użycie mogą zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia. Zakaz dotyczy także osób uprawnionych do posiadania broni, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji oraz innych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
 3. środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie;
 4. napojów alkoholowych.
 5. Zabrania się uczestnikom spotkania:
 6. używania przedmiotów, o których w punkcie 1.1.,
 7. spożywania środków i napojów, w których mowa w pkt 1.2. i 1.3,
 8. palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 9. zaśmiecania terenu spotkania,
 10. niszczenia infrastruktury spotkania lub obiektu.
 11. Zabrania się uczestnikowi spotkania wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.
 12. Zabrania się, bez zgody organizatora, wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren spotkania zwierząt.

8. Uprawnienia uczestnika spotkania

 1. Uczestnik spotkania ma prawo:
 2. przebywać na terenie spotkania w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu/terenu przez organizatora do czasu zakończenia spotkania;
 3. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem.
 4. Uczestnik spotkania jest uprawniony do:
 5. zgłoszenia przedstawicielom organizatora poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie spotkania,
 6. składania skarg na przebieg spotkania.

9. Patronat

 1. Spotkania „Klubu Pacjenta” organizowane są pod patronatem honorowych prezydentów, burmistrzów oraz starostów w celu podniesienia rangi wydarzenia oraz promocji spotkania.
 2. Z uwagi na ogólnopolski zasięg spotkań wskazana jest organizacja spotkań „Klubu Pacjenta” również pod patronatem Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa Danych jest Fundacja „Z Sercem do Pacjenta” z siedzibą w Katowicach ul. Francuska 34.

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami zawartymi w umowach. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć pisząc na adres podany jako adres siedziby Fundacji.

 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym w związku z organizacją i wzięciem udziału w spotkaniu Regionalnego Klubu Pacjenta w celach:
 2. Kontaktu w sprawach organizacyjnych,
 3. przygotowania identyfikatorów dla zarejestrowanych uczestników,
 4. przesłania informacji promocyjnych związanych z funkcjonowaniem i podejmowanymi działaniami Fundacji „Z Sercem do Pacjenta”.
 • Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 1. Będziemy też przetwarzać Pani/Pana wizerunek w formie fotografii lub zapisu video utrwalonego w związku z udziałem w spotkaniu Regionalnego Klubu Pacjenta, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Fundacji „Z Sercem do Pacjenta”.
 • Podstawą do przetwarzania Pani/Pana wizerunku w wyżej wskazanych celach jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych oraz w określonych przypadkach upoważnieni pracownicy współorganizatora: American Heart of Poland S.A .
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 1. Dane osobowe podane w formularzu będziemy przetwarzać przez 3 miesiące po zakończonym spotkaniu Regionalnego Klubu Pacjenta. Dane osobowe w postaci wizerunku będziemy przetwarzać przez 5 lat po zakończonym spotkaniu Regionalnego Klubu Pacjenta. Dane osobowe wykorzystywane do celów przesyłania informacji promocyjnych drogą komunikacji elektronicznej, będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Panią/Pana udzielonej zgody.
 1. Posiadają Państwo, na każdym etapie przetwarzania danych przez Fundację, prawo do:
 2. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez naszą Fundację danych oraz do uzyskania kopii tych danych;
 3. sprostowania swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 4. całkowitego usunięcia swoich danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do realizacji tego prawa;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody), jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do realizacji tego prawa
 6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do realizacji tego prawa
 7. przeniesienia danych do innego administratora danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową

W celu skorzystania z praw wskazanych powyżej należy skontaktować się z administratorem.

 1. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają Zarządzenia Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2024 r.