Regulamin Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo,
bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze
dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych
danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz
o przysługujących im prawach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

Administrator Danych

Administratorem Państwa Danych jest Fundacja „Z Sercem do Pacjenta” Grupa American Heart
of Poland S.A., ul Francuska 34 (VI piętro) 40-028 Katowice.

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami zawartymi w umowach. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo
zasięgnąć pod adresem: [email protected]

Kategorie zbieranych danych osobowych

Informujemy, że w związku z aktualnie prowadzoną przez Fundację działalnością, przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) następujące kategorie Państwa danych osobowych:

Dane osób, które wyraziły zgodę w celach marketingowych (Newsletter)

Dane te przetwarzamy wtedy, gdy wyrażą Państwo na to odpowiednią zgodę. Dane te możemy przetwarzać w celu wysłania Newsletter z informacjami o zbliżających się Klubach Pacjenta, podejmowanych przez Fundację działaniach oraz innych wydarzeniach z życia Fundacji. Dane te
przetwarzamy za pośrednictwem mediów określonych w zgodzie (świadczenie usług drogą
elektroniczną, pocztą elektroniczną, poprzez kontakt telefoniczny) do czasu wycofania przez
Państwa tej zgody. Przedmiotowa zgoda określa również rodzaj przetwarzanych danych.

Dane osób, które wyraziły zgodę na korzystanie z ich wizerunku w celach marketingowych

Dane te przetwarzamy wtedy, gdy wyrażą Państwo na to odpowiednią zgodę. Dane te możemy przetwarzać w celu prowadzenia akcji promocyjnych, które każdorazowo zostaną opisane
w udzielanej przez Państwa zgodzie. Dane te przetwarzamy z wykorzystaniem mediów określonych w zgodzie (nasza strona internetowa, portale społecznościowe) do czasu zakończenia danej akcji
lub wycofania przez Państwa zgody. Przedmiotowa zgoda określa również rodzaj przetwarzanych danych. Odbiorcą Państwa danych dotyczących wizerunku będą osoby uczestniczące w akcjach
promocyjnych oraz osoby odwiedzające naszą stronę internetową oraz nasze strony w serwisach społecznościowych.

Dane osobowe pracowników Fundacji

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. kodeks pracy, które to przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez Fundację danych w wymaganym
okresie – do 50 lat. Pozyskując odpowiednią zgodę, Fundacja może również wykorzystywać
wizerunek pracowników do promowania swoich usług. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia pracowników, dane te możemy również przetwarzać w ramach prowadzonego monitoringu: wizyjnego, połączeń telefonicznych, powierzonego sprzętu (systemów IT) w czasie trwania stosunku pracy i dochodzenia roszczeń po ustaniu tego stosunku.

Dane aplikacyjne kandydatów do pracy

Dane te przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na dokumencie aplikacyjnym, przez okres 120 dni od zakończenia procesu
rekrutacyjnego.

Dane osobowe kontrahentów oraz podmiotów współpracujących

Dane te przetwarzamy w celu świadczenia usług dla odbiorców (uczestników/pacjentów), na
podstawie umowy i w zakresie czynności w niej określonych. Dane osobowe kontrahentów i osób współpracujących przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa (np. na podstawie ustawy o rachunkowości) przez okres 5 lat, a następnie w celu obrony roszczeń (w tym przedawnień
roszczeń) z tytułu postępowania administracyjnego, cywilnego, karnego i sądowego.

Dane osób zainteresowanych współpracą z Fundacją

Dane te przetwarzamy w celu nawiązywania współpracy z nowymi klientami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą, wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych. Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez
Państwa zakresie.

Dane osobowe osób obecnych na monitoringu wizyjnym

Z uwagi na potrzebę zapewnienia Państwu bezpieczeństwa oraz ochrony mienia Fundacji, nasze
biuro objęte jest monitoringiem wizyjnym, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu. Dane te przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych gości
i personelu oraz w celu ochrony mienia, i przetwarzamy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, po
upływie którego dane są usuwane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin przechowywania nagrania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. podmiotom współpracującym w zakresie świadczenia usług na rzecz Fundacji,
2. podmiotom świadczącym Fundacji usługi z zakresu utrzymania i serwisowania sprzętu,
3. podmiotom świadczącym usługi prawne,
4. podmiotom świadczącym usługi public relations,
5. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
6. innym osobom świadczącym w Fundacji usługi niezbędne do realizacji celów wskazanych
powyżej.

Jako Administrator Danych dokładamy wszelkich starań, aby posiadany zakres Państwa danych był
poprawny, aktualny oraz stanowił niezbędne minimum potrzebne do realizacji celów Fundacji.


Prawa osób w zakresie danych osobowych

Posiadają Państwo, na każdym etapie przetwarzania danych przez Fundację, prawo do:

1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez naszą
Fundację danych oraz do uzyskania kopii tych danych,
2. sprostowania swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do
ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
3. całkowitego usunięcia swoich danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą
zachodziły inne prawne przeciwskazania do realizacji tego prawa;
4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody), jeżeli nie
będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do realizacji tego prawa;
5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne
przeciwskazania do realizacji tego prawa;
6. przeniesienia danych do innego administratora danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

W celu skorzystania z praw wskazanych powyżej należy skontaktować się z administratorem. Każdy
złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Przypominamy, że możliwość realizacji określonego prawa może zależeć od
stosowanej podstawy prawnej do określonego celu, w jakim przetwarzane są Państwa dane, w szczególności, czy przetwarzanie danych nie wynika wykonania umowy lub usługi. Zapewniamy,
że jako administrator danych, dokładamy wszelkich starań, aby Państwa wnioski były realizowane bez zbędnej zwłoki. Maksymalny termin rozpatrywania wniosku wynosi 2 tygodnie od momentu
otrzymania wniosku, natomiast z uwagi na charakter wniosku może istnieć możliwość
niedotrzymania tego terminu. Jeżeli taka sytuacja wystąpi to zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu, o przyczynach z nim związanych oraz o nowym terminie załatwienia
sprawy. W przypadku, gdy nie będzie możliwości przyjęcia i rozpatrzenia Państwa wniosku, również
zostaną o tym Państwo poinformowani.

Pragniemy również poinformować, że w celu zapewnienia Państwu odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa w zakresie przekazywanych informacji w sytuacji, gdy nie będziemy w stanie Państwa odpowiednio zidentyfikować i upoważnić do odbioru danych, zastrzegamy prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji. O tym fakcie również zostaną Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, jako Administrator Danych, dokonamy bezpośredniego przeniesienia Państwa danych do wskazanego przez Państwa we wniosku administratora w przypadku, jeżeli będzie istniała techniczna możliwość przekazania tych danych.
Jeżeli nie będzie takiej możliwości to zapewniamy, że poinformujemy Państwa o tej decyzji.


Dodatkowe Informacje

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być konieczne dla realizacji na Państwa rzecz usług przez Fundację. Za każdym razem będziemy informować o takich
okolicznościach.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2023 roku do odwołania i realizuje obowiązek
prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO.

W celu ciągłej poprawy świadczonych Państwu usług oraz w poszanowaniu przysługujących
Państwu praw i prywatności, zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.